Ochrana osobních údajů

1. Všeobecná ustanovení 

1.1 Při návštěvě našich internetových stránek naše webové servery standardně ukládají IP adresu, kterou Vám přidělil Váš poskytovatel internetových služeb, internetovou stránku, ze které jste nás navštívil(a), internetové stránky, které u nás navštívíte, a datum. V některých případech můžete být požádáni o zadání osobních údajů. Můžete se svobodně rozhodnout, zda této žádosti vyhovíte.

1.4 Poskytovatel neshromažďuje žádné citlivé osobní údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech, národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách atd.

1.5 Poskytovatel se zavazuje k tomu, že nebude svěřená osobní data, popsaná v předchozím odstavci poskytovat třetí osobě pro komerční nabídku nesouvisející s webovým portálem www.autickari.net bez souhlasu vlastníků těchto dat. Poskytovatel se dále zavazuje k tomu, že na přání uživatele i bez udání důvodu, jeho osobní data vymaže z databáze.

1.6 Pokud dojde k převodu vlastnických práv jiné fyzické či právnické osobě, veškerá získaná data přejdou do užívání novému vlastníkovi nebo nájemci za stejných podmínek, přičemž je nový vlastník vázán dodržováním tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Základní ustanovení

2.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je (dále jen: „správce“).

2.2 Kontaktní údaje správce ve věcech týkajících se těchto podmínek: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2.3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2.4 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

3. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

3.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a při registraci (jméno, příjmení, e-mail)

3.2 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro plnění smluvních podmínek (Všeobecné podmínky) se kterými při registračním procesu souhlasíte zaškrtnutím políčka „Souhlasím se VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI PORTÁLU a seznámil(a) jsem se s PODMÍNKAMI OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ"

4. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

4.1 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely pravidelného elektronického zasílání notifikací o aktuálním dění v Auto-komunitě portálu www.autickari.net

4.2 Účelem zpracování osobních údajů je

 • registrace uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem (Všeobecné podmínky),
 • dále zasílání informačních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

4.3 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR

5. Doba uchovávání údajů

5.1 Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. To znamená po celou dobu aktivního využívání služeb webového portálu www.autickari.net

5.2 Uchování (zpracování) osobních údajů ukončíte samostatným vymazáním uživatelského účtu. Tím se rozumí Vámi provedený výmaz uživatelského účtu (profilu v Auto-komunitě) a s touto akcí se vymažou Vaše osobní údaje z našeho systému a databáze. Návod k vymazání uživatelského účtu najdete zde.

5.3 Pokud se na webovém portálu www.autickari.net více jak jeden rok nepřihlásíte, budete z našeho systému a databáze automaticky vymazáni.

6. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

6.1 Příjemci osobních údajů jsou subdodavatelé

 • zajišťující provozní a mailingové služby webového portálu www.autickari.net (webhosting). Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů tj. řádné zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru

6.2 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU)

7. Vaše práva

7.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte

Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

 • Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás zpracováváme. Nebo si je můžete sami zjistit po přihlášení do systému na adrese: www.autickari.net/gdpr.

Právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • Máte právo žádat o aktualizaci, doplnění či opravu osobních údajů, pokud se domníváte, že jsou nepřesné či neúplné. To vše můžete udělat i sami po přihlášení do systému na adrese: www.autickari.net/gdpr.

Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

 • Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány. Nebo si můžete své osobní údaje (uživatelský účet) vymazat sami po přihlášení do systému na adrese: www.autickari.net/gdpr

Právo na omezení zpracování osobních údajů

 • Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů.
 • Toto právo máte i v případě, pokud již Správce osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy požadujete jejich další zpracování (v omezené míře), abyste mohli například u soudu uplatnit nárok, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete.

Svou žádost proveďte vyplněním formuláře, který je ke stažení zde a následně nám jej elektronicky zašlete na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

 • Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme zpracovávat, pokud k tomu nebudeme mít zákonný titul a/nebo by to bylo v rozporu s účelem zpracování. Svou žádost proveďte vyplněním formuláře, který je ke stažení zde a následně nám jej elektronicky zašlete na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

 • Máte právo na tzv. přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Svou žádost proveďte vyplněním formuláře, který je ke stažení zde a následně nám jej elektronicky zašlete na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Právo odvolat souhlas se zpracováním elektronicky na email správce uvedený v čl. II těchto podmínek.

7.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

7.3 Lhůty pro vyřízení vaších požadavků přes formulář (formulář je ke stažení zde)

Na vaše žádosti týkající se uplatnění vašich práv budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti.

8. Podmínky zabezpečení osobních údajů

8.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

8.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

8.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

9. Záverečná ustanovení

9.1 Dokončením registračního procesu (registrační formulář) potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.2 S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím registračního formuláře. Zaškrtnutím políčka "Souhlasím se VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI PORTÁLU a seznámil(a) jsem se s PODMÍNKAMI OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ" potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a při registraci.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2018.

 

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Další informace Ok