Všeobecné podmínky

 Následující všeobecné podmínky se týkají webového portálu www.autickari.net a jeho přidruženými částmi (Magazín a Videoportál na www.automaniaci.cz). Podmínky obsahují závazná pravidla a podmínky užívání webového portálu třetími osobami.

1. Definice použitých pojmů

1.2 Server Poskytovatele je webový portál www.autickari.net

1.3 Uživatelem je každá osoba zaregistrovaná na Serverech Poskytovatele, která využívá Služeb Poskytovatele.

1.4 Návštěvníkem je každá osoba, která navštíví Servery Poskytovatele a užívá jejich obsahu, aniž by se registrovala.

1.5 Třetí osobou je jakýkoli subjekt odlišný od Poskytovatele a Uživatele.

1.6 Uživatelským účtem je účet Uživatele, který vznikne Registrací dle těchto Podmínek.

2. Registrace a bezpečnost účtu

2.1

Registrace je jednotná pro Auto-komunitu (autickari.net), Magazín, Video-portál. Registrace probíhá pouze na Serveru Poskytovatele: https://www.autickari.net/registrovat

2.2

Veškeré údaje poskytnuté uživatelem jsou dobrovolné. Poskytovatel neověřuje pravost poskytnutých údajů ze strany uživatele za účelem registrace a vytvoření uživatelského profilu.

2.3

Registrace se realizuje vyplněním a odesláním registračního formuláře umístěného na Serveru Poskytovatele. Provést registraci může pouze osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, nebo osoba mladší 18 let za přítomnosti svého zákonného zástupce, který rovněž za tuto osobu registrací dané osoby vyslovuje souhlas s Podmínkami.

2.4

Každý uživatel je povinen seznámit se před dokončením Registrace s těmito Podmínkami a podmínkami Ochrany osobních údajů. Souhlas s těmito Podmínkami a Ochranou osobních údajů vyjádří Uživatel zaškrtnutím políčka „Souhlasím se VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI PORTÁLU a seznámil(a) jsem se s PODMÍNKAMI OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ" které je součástí registračního formuláře.

2.5

Uživatelé poskytují svá skutečná jména a informace, a má-li to tak zůstat, potřebujeme vaši pomoc. Dále uvádíme několik vašich povinností vůči nám týkajících se registrace a zajištění bezpečnosti vašeho účtu:

 • Nebudete vytvářet (registrovat) více než jeden účet.
 • Nesdělíte nikomu své heslo, neumožníte nikomu přístup ke svému účtu ani nepodniknete žádné jiné kroky, které by mohly bezpečnost vašeho účtu ohrozit.
 • Nepřenesete svůj účet na jiného uživatele bez našeho předchozího svolení.

2.6

Okamžikem úspěšného dokončení registrace vzniká smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, který se řídí těmito Podmínkami.

2.7

Uživatel je oprávněn si registraci a vlastní uživatelský profil kdykoliv zrušit nebo libovolně měnit zadané údaje či nastavení

3. Registrace a veřejné informace o vás

Registrací se registrujete do naší komunity, kde je veřejně (každému návštěvníkovi komunity) zobrazeno vaše jméno a příjmení, také profilová fotka a úvodní fotka. Vše ostatní je ovlivněno nastavením soukromí (viz.čl. 4)

3.1 Sdílení obsahu a informací

Jste vlastníkem veškerého obsahu a informací, které v komunitě zveřejníte, a pomocí nastavení soukromí můžete určit, jakým způsobem budou zobrazovány a sdíleny. Důrazně doporučujeme si důkladně rozmyslet, co s ostatními budete veřejně sdílet.

3.2 Vymazání uživatelského profilu (účtu), veškerého obsahu a informací z informačních systémů.

Pokud nechcete dále využívat naše služby (komunitu), můžete veškerou svou aktivitu a především Váš profil (Uživatelský účet) odstranit. Návod k odstranění najdete zde

3.3 Oprávnění odstranění Uživatelského účtu ze Serveru Poskytovatele

Poskytovatel je oprávněn smazat uživatelské profily s obsahem odporujícím platným právním předpisům, zejména smazat fotografie a uživatelská jména, která obsahují chráněná označení jiných osob nebo tato označení využívají, popř. která obsahují nevhodná či nevkusná vyobrazení, zejm. profily, které obsahují jakýkoliv pornografický či erotický či jinak nevhodný obsah.

4. Soukromí

Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. Prosím věnujte pečlivě pozornost nastavení soukromí při registraci nebo poté ve vašem profilu (v komunitě). Návod k nastavení soukromí najdete zde.

4.1 Úvodní a profilové obrázky

Všechny úvodní a profilové obrázky jsou veřejné. Znamená to, že váš obrázek uvidí každý, kdo navštíví vaší profilovou stránku. Úvodní a profilové obrázky nesmějí být klamavé nebo zavádějící. nesmí porušovat ničí autorská práva a nesmí obsahovat nevhodná či nevkusná vyobrazení, zejména obrázky z pornografickou nebo erotickou tématikou. Nesmíte pobízeti jiné uživatele, aby si váš úvodní obrázek nahráli na svoji osobní profil.

4.2 Soukromí ve veřejných skupinách a diskuzích

Pamatujte, Vaše aktivita ve veřejných skupinách a veřejných diskuzích je přístupná každému návštěvníkovi portálu.

4.3 Popis pojmů nastavení soukromí

Veřejné - Informace a obsah dostupný pro každého návštěvníka komunity.

Členové komunity - Informace a obsah uvidí pouze registrovaní členové komunity (včetně přátel).

Přátelé - Informace a obsah uvidí pouze přátelé.

Soukromé (pouze vy) - Informace a obsah uvidí pouze autor obsahu.

5. Bezpečnost a práva v komunitě webového portálu poskytovatele

Naší snahou je zajistit bezpečnost, ale nemůžeme ji zaručit. Abychom mohli maximální bezpečnost zajistit, potřebujeme vaši spolupráci. Ta pro vás přináší následující závazky:

 • Nebudete zveřejňovat neautorizovaná komerční sdělení (například spam).
 • Nebudete shromažďovat obsah nebo informace jiných uživatelů, nebo jinak získávat přístup ke komunitě, pomocí automatických nástrojů (jako jsou vyhledávací roboti, prohledávací moduly nebo scrapery)
 • Nebudete nahrávat viry ani jiné škodlivé kódy.
 • Nebudete se pokoušet zjistit přihlašovací údaje ani získat přístup k účtu patřícímu někomu jinému.
 • Nebudete šikanovat, zastrašovat ani obtěžovat žádného uživatele.
 • Nebudete zveřejňovat: nenávistné projevy, výhrůžky nebo pornografii; podněty k násilí; nebo obsah s nahotou či realisticky vyobrazené nebo bezdůvodné násilí.
 • Nepoužijete komunitu k činnostem nezákonným, klamavým, škodlivým nebo diskriminačním.

5.1 Ochrana práv ostatních uživatelů

Respektujeme práva druhých a od vás očekáváme to samé.

 • Nebudete v komunitě zveřejňovat obsah ani podnikat žádné kroky zasahující do práv jiných osob nebo jinak porušující zákon.
 • Pokud budete opakovaně porušovat práva k duševnímu vlastnictví jiných osob, deaktivujeme vám účet (při splnění patřičných podmínek).
 • Nezveřejníte v komunitě doklady žádného uživatele prokazující jeho totožnost nebo jeho citlivé finanční údaje.
 • Nezveřejníte v komunitě žádný osobní údaj (kontakt) jakéhokoli člověka nebo člena (uživatele) komunity.
 • Jsme oprávněni odebrat jakýkoli vámi zveřejněný obsah nebo informace v komunitě, pokud se domníváme, že porušuje prohlášení nebo naše zásady.

5.2. Práva Poskytovatele vůči Uživateli

5.2.1 Poskytovatel je oprávněn:

 • ukončit, pozastavit nebo omezit poskytování Služeb či změnit způsob jejich poskytování bez předchozího informování a/nebo souhlasu Uživatele,
 • odstranit, smazat nebo znepřístupnit obsah Uživatele bez předchozího informování a/nebo souhlasu Uživatele,
 • zrušit nebo zablokovat Uživatelský účet Uživatele, aniž by ho o tom musel předem informovat.

5.2.2 Uživatel zejména nesmí:

 • užívat kteroukoli Službu Poskytovatele v rozporu s těmito Podmínkami,
 • získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů Služeb Poskytovatele,
 • modifikovat, blokovat či jinak měnit jakoukoliv Službu, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služeb,
 • komerčně užívat kterékoli Služby způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele,
 • pokusit se jednat kterýmkoli zde zakázaným nebo protizákonným způsobem.

6. Upload obsahu Uživatele na Server Poskytovatele

6.1 Obsah Uživatele

Uživateli se výslovně zakazuje předávat Poskytovateli (tj. umisťovat, nahrávat, odkazovat či jinak šířit) obsah Uživatele, který zejména:

 • uveřejňuje osobní data jiného Uživatele
 • porušuje autorská práva, práva související s právem autorským, práva k ochranné známce,
 • obchodní jméno, chráněné označení původu nebo práva průmyslová,
 • podněcuje k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, hanobí národ, etnické skupiny, rasy a přesvědčení,
 • podněcuje k trestnému činu, k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené zákonem, nebo schvaluje trestný čin,
 • obsahuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá,
 • zobrazuje týrání zvířete,
 • umožní osobám mladším osmnácti let přístup k jakémukoliv pornografickému dílu, obsahují pornografická díla zobrazující dítě, styk se zvířetem nebo v nichž se projevuje neúcta k člověku a násilí,
 • obsahuje nepravdivý údaj o jiném/jiné, způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost, dobré jméno nebo pověst, poškodit jej/ji v zaměstnání, narušit jeho/její rodinné vztahy nebo způsobit mu/jí jinou vážnou újmu,
 • vede k nekalosoutěžnímu jednání, které je v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěže,
 • propaguje jakýmkoliv způsobem podnikatele v konkurenčním vztahu s Poskytovatelem nebo obsahují materiál způsobilý poškodit dobré jméno Poskytovatele.


6.2 Prohlášení uživatele pro upload svého obsahu na Server Poskytovatele

Uživatel prohlašuje, že je držitelem všech práv nutných pro upload svého obsahu na Server Poskytovatele, veškerý jím uploadovaný obsah neporušuje čl. 6.1 a čl. 6.3 těchto podmínek a že umožňuje Poskytovateli s takovým obsahem nakládat v rozsahu uvedeném v čl. 6.4 těchto podmínek.

6.3 Upload fotografie na Server Poskytovatele (GDPR)

Okamžikem nahrání jakékoli fotografie Uživatelem na Server Poskytovatele uživatel prohlašuje, že je držitelem všech autorských práv a má od všech vyobrazených osob na fotografii povolení uveřejnit fotku na Server Poskytovatele. Nahraná fotka je majetkem Uživatele a nese za ní plnou odpovědnost (může jí kdykoli vymazat, upravit aj). Pro ostatní Uživatele, kteří mají podezření, že bylo porušeno jejich autorské právo nebo bylo porušeno jejich právo na ochranu soukromí (Ochrana osobních údajů), mohou příspěvek s fotkou nahlásit pomocí tlačítka "Nahlásit" v nastavení přímo u inkriminované fotky nebo mohou využít náš formulář, který je k zobrazení zde.

6.4 Autorské dílo uploadované Uživatelem na Server Poskytovatele

Uživatel dále prohlašuje, že je-li součástí uploadovaného obsahu jakékoli autorské dílo, poskytuje Poskytovateli momentem uploadu svého obsahu na jakýkoliv ze Serverů Poskytovatele oprávnění k výkonu práva takové dílo užít (bezúplatnou licenci) všemi způsoby užití známými v okamžiku uploadu obsahu, časově místně a množstevně neomezeným způsobem. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat a měnit takové dílo, uvádět jej na veřejnost pod svým jménem, dílo spojovat s jiným dílem nebo jej zařazovat do jiného díla souborného bez souhlasu autora.

Upozornění: tento bod podmínek se nevztahuje na Vámi nahrané fotografie na server Poskytovatele. Viz v čl. 6.3 těchto podmínek

6.5 Právo na omezení, ukončení, znepřístupnění, zrušení, zablokování či smazání.

Pokud Uživatel užívá jakoukoli Službu Poskytovatele v rozporu s těmito Podmínkami, má Poskytovatel v souladu s čl. 6 těchto Podmínek právo kdykoli, bez předchozího upozornění a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit poskytování Služeb, smazat, odstranit nebo jinak znepřístupnit Obsah Uživatele, nebo zrušit či zablokovat Uživatelský účet. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že porušení zákazů uvedených v čl. 6.1 a I 6.3 těchto podmínek může vést ke shora uvedeným následkům včetně zrušení Uživatelského účtu.

6.6 Odpovědnost Uživatele za své jednání na Serveru Poskytovatele

Uživatel nese plnou odpovědnost za své jednání spojené s užíváním Služeb a souhlasí s tím, že Služby nebude užívat v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, těmito Podmínkami a oprávněnými zájmy Poskytovatele.

7. Nakládání s obsahem ze strany Poskytovatele

7.1 Odpovědnost za obsah vložený Uživatelem na Server Poskytovatele

Poskytovatel zásadně neodpovídá (v souladu s ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti) za obsah vložený na jeho Server Uživatelem.

7.2 Protiprávnost obsahu

Dozví-li se Poskytovatel prokazatelně o protiprávnosti obsahu ukládaných informací nebo jednání Uživatele, neprodleně je smaže.

7.3 Záloha obsahu

Poskytovatel neprovádí zálohu obsahu vloženého Uživatelem a není odpovědný za případnou škodu nebo jakoukoliv jinou újmu, způsobenou ztrátou takového obsahu. Zálohu obsahu umístěného na Serverech Poskytovatele si zajišťuje Uživatel svými vlastními prostředky.

7.4 Dostupnost služeb

Poskytovatel poskytuje Uživateli služby „tak jak jsou“. Poskytovatel neposkytuje žádné záruky za funkčnost a dostupnost Služeb.

8. Ochrana (zpracování) osobních údajů

Poskytovatel zpracovává osobní údaje svých uživatelů podle Podmínek ochrany osobních údajů.

9. Embed URL videa z portálu Facebook, YouTube, Vimeo na www.autickari.net awww.automaniaci.cz/video/0

9.1 Umístění videí

Všechna videa jsou umístěny na externích serverech jako youtube.com nebo vimeo.com. Video-obsah je tedy publikován uživateli serverů jako youtube.com a vimeo.com, na video-portálu je publikován pouze jako tzv. embed kód - tedy odkaz na video.

9.2 Odpovědnost za umístění videí Uživatele na Server Poskytovatele

 • Nejsme odpovědní za obsah zobrazený ve sdílených videích z Facebook /  Youtube / Vimeo.
 • Neneseme žádnou odpovědnost za psychickou újmu nebo jinou újmu způsobenou návštěvníkům video stránky Serveru Poskytovatele

9.3 Autorská práva videa Uživatele na serverech YouTube a Vimeo

Pokud najdete embed kód videa, které porušuje vaše autorská práva, tak nahlaste porušení autorských práv serveru youtube.com pomocí formuláře na této adrese (https://www.youtube.com/copyright_complaint_form) pro vimeo.com na této adrese: https://vimeo.com/help/violations) nebo přímo uživateli, který video na server YouTube / Vimeo nahrál. Server Youtube / Vimeo ho na základě vaší žádosti odstraní ze svých stránek.

10. Závěrečná ustanovení

10.1

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit znění těchto Všeobecných podmínek pro registraci.

10.2

Veškeré spory vzniklé při registraci a zřízení uživatelského profilu prostřednictvím Serveru Poskytovatele budou řešeny u obecných soudů České republiky, pokud nebudou vyřešeny mimosoudně.

10.3

Tyto Všeobecné podmínky pro registraci jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na Serveru Poskytovatele

V Praze dne 1.9. 2018

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Další informace Ok